Scenariusz zajec rewalidacyjnych

Teatr Stygmator - Poezja i Muzyka w Ogrodzie

Temat: PRAKTYKI WRZEŚNIOWE
wygląda tak CELEM PRAKTYKI JEST: poznanie organizacji pracy dydaktycznej, wychowawczej i rewalidacyjnej w szkołach dla dzieci niewidomych i słabo widzących; wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń w praktyce pedagogicznej; poszerzenie zainteresowań zawodowych. ZADANIA PRAKTYKI: 1. poznanie ośrodka jako środowiska pracy 2. poznanie planów pracy dydaktycznej, wychowawczej i rewalidacyjnej realizowanej w ośrodku 3. udział w uroczystościach okolicznościowych 4. hospitowanie zajęć na I etapie edukacyjnym oraz zajęć rewalidacyjnych (orientacja przestrzenna, rewalidacja indywidualna, logopedia, usprawnianie widzenia) 5. samodzielne prowadzenie zajęć na I etapie edukacyjnym 6. pogłębianie znajomości pisma punktowego oraz technik posługiwania się specjalistycznymi pomocami dydaktycznymi ORGANIZACJA PRAKTYKI: student zobowiązany jest do pracy w wymiarze 18 godzin tygodniowo. łączny wymiar pracy wynosi 36 godzin, spośród których: - 5 przeznacza się na poznanie ośrodka - 25 na hospitowanie zajęć - 6 na samodzielne prowadzenie zajęć PROPONOWANY PLAN PRAKTYK - w pierwszym tygodniu praktyki student powinien spotkać sie z dyrekcją ośrodka, poznać organizację pracy w ośrodku, hospitować zajęcia na I etapie edukacyjnym, zapoznać ... zajęć) - w drugim tygodniu praktyki student powinien hospitować zajęcia i prowadzić je samodzielnie. Ostateczną wersję praktyki, uwzględniając oczekiwania studentów, ustala nauczyciel opiekujący się praktykantem. Scenariusze zajęć przygotowanych przez studentów przed ich rozpoczęciem muszą zostać zatwierdzone przez nauczyciela. Podstawą do zaliczenia praktyki jest następująca dokumentacja: - protokoły hospitowanych zajęć (9h) - scenariusze samodzielnie przeprowadzonych zajęć (6h) - dziennik praktyk informujący o szczegółowym...
Źródło: pedagodzyspecjalni.fora.pl/a/a,591.htmlTemat: program od mgr Stępień
Przedmiot: Terapia pedagogiczna dzieci z trudnościami w uczeniu się Kierunek i rok studiów: Resocjalizacja, III rok Wymiar godzin: 30 CA Rok: 2009/2010, sem. zimowy Prowadzący: mgr Katarzyna Stępień Problematyka zajęć: 1. Przepisy prawne dotyczące trudności w uczeniu się oraz organizowania fachowej pomocy pedagogicznej dla dzieci mających trudności w uczeniu się. 2. Terminologia, etiologią i diagnoza trudności w czytaniu i pisaniu. Zasady prowadzenia zajęć korekcyjno ... Dzisiaj się bawimy! Rewalidacja indywidualna prowadzona Metodą Dobrego Startu. Scenariusze zajęć klas I-IV szkoły specjalnej, Warszawa 1999. 11. Krasowicz – Kupis G.: Rozwój świadomości językowej dziecka, Wyd. UMCS, Lublin 2005. 12. Kujawa E.,...
Źródło: pedagodzyspecjalni.fora.pl/a/a,654.html


Temat: ŹRÓDŁA czyli skąd czerpać widzę
// Szkoła Specjalna. – 1999, nr 1, s. 32 – 39 MILLER Hanna : Twórczość plastyczna dziecka lekko upośledzonego umysłowo jako forma rewalidacji // Szkoła Specjalna. – 2000, nr 2/3, s. ... s. 25 RECHNIO Beata : Plastyczna terapia // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 5, s. 11 – 14 Propozycje zajęć SIKORSKI Wiesław : Terapeutyczne walory twórczości plastycznej // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. – 1997, nr 5, s. 40 - 42 SKWAREK Ewa : Origami w edukacji i terapii // Wychowanie w Przedszkolu. – 1998, nr 8, s. 594 – 598 Scenariusze zajęć STAWECKA Anna : Kompensacyjna funkcja działalności plastycznej dzieci przewlekle chorych: propozycja wprowadzenia elementów arteterapii // Edukacja. – 2003, nr 2, s. 103 – 109 Wykorzystanie plastyki w terapii TARTAS Teresa...
Źródło: artekolo.fora.pl/a/a,36.html